hop-tac-xa

GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ

Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Khóa đào tạo nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các giám đốc, phó giám đốc, các thành viên hội đồng quản trị HTX để điều hành, quản lý HTX phát triển hiệu quả, bền vững phù hợp luật pháp và điều kiện thực tiễn, chủ động và thích ứng tốt trong quá trình hội nhập. Ngoài ra, người học hiểu và vận dụng được các kỹ năng như: kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và giải quyết các vấn đề phát sinh trong HTX, trong quản lý nguồn lực, trong đàm phán và ký kết hợp đồng; kỹ năng trong xây dựng các văn bản; kỹ năng phân tích, dự báo nhu cầu thị trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

– Kiến thức:

+ Vận dụng được các kiến thức cốt lõi của Luật HTX và các chính sách có liên quan vào hoạt động của HTX;

+ Xây dựng được chiến lược phát triển HTX dựa trên cơ sở đánh giá phân tích môi trường và nguồn lực của HTX;

+ Lập được kế hoạch phát triển HTX đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện thực tiễn;

+ Xác định được mục tiêu phát triển sản phẩm và thương hiệu cho HTX trong từng giai đoạn cụ thể.

– Kỹ năng:

+ Xây dựng được mô hình tổ chức quản lý HTX theo luật, phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển của HTX;

+ Biết và vận dụng được các kỹ năng mềm vào thực tế hoạt động của HTX và tạo thương hiệu cho HTX;

+ Có được kỹ năng xây dựng phương án quản lý, sử dụng và phát triển các nguồn lực vào hoạt động của HTX có hiệu quả, tiết kiệm và bền vững;

+ Có được kỹ năng phân tích, dự báo nhu cầu thị trường trên cơ sở nắm bắt được các phương pháp trong thu thập và phân tích thông tin thị trường.

– Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Tuân thủ chính sách pháp luật về hợp tác xã và pháp luật khác có liên quan;

+ Nghiêm túc và có trách nhiệm đối với cá nhân, đối với tập thể và xã hội;

+ Trung thực, chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành hợp tác xã.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Ban giám đốc các HTX.

+ Thành viên hội đồng quản trị HTX.

+ Liên hiệp hợp tác xã

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Thời gian thực học tối thiểu: 330 giờ

– Số lượng môn học, mô đun: 03 mô đun

– Số giờ học lý thuyết: 72 giờ;

– Số giờ học thực hành: 244 giờ;

– Thời gian kiểm tra định kỳ, kết thúc môn: 14 giờ