tai-chinh-ngan-hang

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 1.1. Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo Ngành tài chính ngân hàng nhằm đào tạo các cử nhân kinh tế có hiểu biết về…